Спілка нечуючих юристів / Union of the Deaf Lawyers
Ми раді вітати Вас на інформаційно-правовому сайті "Спілка нечуючих юристів / Union of the Deaf Lawyers" (Kyiv, Ukraine). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права людей з інвалідністю зі слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 30.03.2013)
ЛАСКАВО ПРОСИМО НА САЙТ !
Неділя, 18.03.2018, 09:05
Меню сайту
Категорії розділу
Спілка [40]
Правові новини [135]
Правознавство [124]
Адвокатура [88]
Кримінал [55]
Консультація [35]
Країна глухих [79]
Адміністратор [12]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

free web counter
Довідник
 
Посилання
Події
Календар
«  Серпень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 51
Головна » 2014 » Серпень » 21 » Нова інструкція про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян
20:01
Нова інструкція про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства охорони здоров’я України 13.11.2001 №455
(в редакції Наказу вiд 06.12.2011, №882)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України 04.12.2001р. за №1005/6196

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян

   
Ця Інструкцiя розроблена вiдповiдно до статтi 51 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням” та визначає порядок i умови видачi, продовження та облiку документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, здiйснення контролю за правильнiстю їх видачi.
Ця Інструкцiя погоджена з Федерацiєю професiйних спiлок України, Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi України, Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України, Мiнiстерством фiнансiв України.

1. Загальнi положення
1.1. Тимчасова непрацездатнiсть працiвникiв засвiдчується листком непрацездатностi.
1.2. Видача iнших документiв про тимчасову непрацездатнiсть забороняється, крiм випадкiв, обумовлених п.1.13, 2.7, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.4, 3.16, 6.6.
1.3. Листок непрацездатностi видається:
1.3.1. Громадянам України, iноземцям, особам без громадянства, якi проживають в Українi i працюють на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi та господарювання або у фiзичних осiб, у тому числi в iноземних дипломатичних представництвах та консульських установах.
1.3.2. Особам, обраним на виборнi посади до органiв державної влади, мiсцевого самоврядування та iнших органiв, у тому числi громадських органiзацiй.
1.3.3. Членам колективних пiдприємств, сiльськогосподарських та iнших виробничих кооперативiв.
1.3.4. Особам, якi забезпечують себе роботою самостiйно (особи, якi займаються пiдприємницькою, адвокатською, нотарiальною, творчою та iншою дiяльнiстю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо вiд цiєї дiяльностi, в тому числi члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок).
1.3.5. Громадянам України, якi постiйно проживають на територiї України та працюють на умовах трудового договору (контракту) за межами України i не застрахованi в системi соцiального страхування країни, в якiй вони перебувають.
1.4. Право видачi листкiв непрацездатностi надається:
1.4.1. Лiкуючим лiкарям державних i комунальних закладiв охорони здоров’я.
1.4.2. Лiкуючим лiкарям стацiонарiв протезно-ортопедичних установ системи Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України.
1.4.3. Лiкуючим лiкарям туберкульозних санаторно-курортних закладiв.
1.4.4. Фельдшерам у мiсцевостях, де вiдсутнiй лiкар, а також на плаваючих суднах. Список цих фельдшерiв затверджується щороку органами охорони здоров’я.
1.4.5. Лiкуючим лiкарям закладiв охорони здоров’я незалежно вiд форми власностi та лiкарям, що провадять господарську дiяльнiсть з медичної практики як фiзичнi особи - пiдприємцi.
1.5. Не мають права видачi листкiв непрацездатностi:
1.5.1. Лiкарi:
-станцiй (вiддiлень) швидкої медичної допомоги;
-станцiй переливання кровi;
-закладiв судово-медичної експертизи;
-бальнеогрязелiкувальних, косметологiчних та фiзiотерапевтичних лiкарень i курортних полiклiнiк;
-будинкiв вiдпочинку;
-туристичних баз;
-зубопротезних полiклiнiк (вiддiлень);
-санiтарно-профiлактичних закладiв.
1.5.2. Лiкуючi лiкарi лiкувально-профiлактичних закладiв усiх форм власностi при косметологiчних втручаннях без медичних показань.
1.6. Видача документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть здiйснюється лiкуючим лiкарем (фельдшером) при пред’явленнi паспорта чи iншого документа, який засвiдчує особу непрацездатного i не може бути платною послугою в закладах охорони здоров’я незалежно вiд форми власностi.
1.7. Видача та продовження документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть, здiйснюються тiльки пiсля особистого огляду хворого лiкуючим лiкарем (фельдшером), про що робиться вiдповiдний запис у медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатностi.
1.8. Листок непрацездатностi (довiдка) видається i закривається в одному лiкувально-профiлактичному закладi, крiм випадкiв долiковування в реабiлiтацiйних вiддiленнях санаторно-курортних закладiв. За наявностi показань для подальшого лiкування iншим лiкувально-профiлактичним закладом видається новий листок непрацездатностi (довiдка) як продовження попереднього.
1.9. Листок непрацездатностi (довiдка) в амбулаторно-полiклiнiчних закладах видається лiкуючим лiкарем (фельдшером) переважно за мiсцем проживання чи роботи. У разi вибору особою лiкуючого лiкаря i лiкувально-профiлактичного закладу не за мiсцем проживання чи роботи документи, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть, видаються за наявностi заяви-клопотання особи, погодженої з головним лiкарем обраного лiкувально-профiлактичного закладу, або його заступником, засвiдченої пiдписом та круглою печаткою лiкувально-профiлактичного закладу.
1.10. Особам, у яких тимчасова непрацездатнiсть настала поза постiйним мiсцем проживання i роботи (пiд час вiдрядження, санаторно-курортного лiкування, вiдпустки тощо), листок непрацездатностi (довiдка) видається за мiсцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лiкаря лiкувально-профiлактичного закладу на число днiв непрацездатностi.
1.11. При стацiонарному лiкуваннi поза постiйним мiсцем проживання у тому числi й з iнших адмiнiстративних районiв мiста, листок непрацездатностi видається з дозволу головного лiкаря, засвiдчується його пiдписом i печаткою лiкувально-профiлактичного закладу на число днiв, необхiдних для лiкування.
1.12. Документи, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян України пiд час їх тимчасового перебування за межами держави, пiдлягають обмiну на листок непрацездатностi згiдно з рiшенням лiкарсько-консультацiйної комiсiї (ЛКК) лiкувально-профiлактичного закладу за мiсцем проживання чи роботи у разi:
а) гострих захворювань i травм;
б) загостреннi хронiчних захворювань;
в) вагiтностi та пологiв;
г) оперативних втручань при невiдкладних станах;
ґ) лiкування згiдно з рiшенням комiсiї МОЗ України з питань направлення на лiкування за кордон.
Обмiн здiйснюється на пiдставi перекладених на державну мову та нотарiально засвiдчених документiв, якi пiдтверджують тимчасову втрату працездатностi пiд час перебування за межами України.
1.13. Іноземцям, якi тимчасово перебувають на територiї України i не працюють на пiдприємствах, в установах i органiзацiях України, видається витяг з медичної карти амбулаторного чи стацiонарного хворого, де вказується термiн тимчасової непрацездатностi, якщо iнше не передбачено мiжнародними угодами.
1.14. У разi втрати листка непрацездатностi за рiшенням ЛКК лiкувально-профiлактичного закладу, в якому його видано, видається новий листок непрацездатностi з позначкою “дублiкат” на пiдставi довiдки з мiсця роботи про те, що за перiод тимчасової непрацездатностi виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю не здiйснювалась.
Якщо до моменту чергової виплати заробiтної плати непрацездатнiсть ще продовжується, громадянину на його бажання видається листок непрацездатностi, з зазначенням у графi “Заключнi висновки”, що вiн продовжує хворiти, та подальшим оформленням продовження листка непрацездатностi.

2. Порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян у разi захворювання чи травми
2.1. У разi захворювання чи травми на весь перiод тимчасової непрацездатностi до вiдновлення працездатностi або до встановлення групи iнвалiдностi медико-соцiальною експертною комiсiєю (МСЕК) видається листок непрацездатностi, що обраховується в календарних днях.
2.2. При втратi працездатностi внаслiдок захворювання або травми лiкуючий лiкар в амбулаторно-полiклiнiчних закладах може видавати листок непрацездатностi особисто термiном до 5 календарних днiв з наступним продовженням його, залежно вiд тяжкостi захворювання, до 10 календарних днiв.
Якщо непрацездатнiсть триває понад 10 календарних днiв, продовження листка непрацездатностi до 30 днiв проводиться лiкуючим лiкарем спiльно з завiдувачем вiддiлення, а надалi - ЛКК, яка призначається керiвником лiкувально-профiлактичного закладу, пiсля комiсiйного огляду хворого, з перiодичнiстю не рiдше 1 разу на 10 днiв, але не бiльше термiну, встановленого для направлення до МСЕК.
В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого лiкування, наприклад у разi важких травм та туберкульозу перiодичнiсть оглядiв ЛКК з продовженням листка непрацездатностi може бути не рiдше 1 разу на 20 днiв залежно вiд тяжкостi перебiгу захворювання.
2.3. У лiкувально-профiлактичних закладах, розташованих у сiльськiй мiсцевостi, у штатi яких є тiльки один лiкар, листок непрацездатностi (довiдка) може видаватись особисто одним лiкарем з продовженням у порядку, передбаченому п.2.2, до 14 днiв та наступним направленням хворого до ЛКК у разi його тимчасової непрацездатностi. Список таких лiкарiв затверджується щороку наказом органiв охорони здоров’я.
2.4. Фельдшер вiдповiдно до п.1.4.4 має право видавати листок непрацездатностi особисто i одночасно на термiн не бiльше 3 днiв з наступним направленням хворого до лiкаря у разi його тимчасової непрацездатностi.
2.5. Листок непрацездатностi у разi захворювання, травми, в тому числi й побутової, видається в день установлення непрацездатностi, крiм випадкiв лiкування в стацiонарi.
2.6. Особам, якi звернулися за медичною допомогою та визнанi непрацездатними по завершеннi робочого дня, листок непрацездатностi може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня.
2.7. Особам, направленим фельдшером здоровпункту пiд час робочої змiни до лiкувально-профiлактичного закладу, листок непрацездатностi видається з моменту звернення у здоровпункт у разi визнання їх тимчасово непрацездатними.
Особам, не визнаним тимчасово непрацездатними, лiкарем лiкувально-профiлактичного закладу видається довiдка довiльної форми з позначкою про час звернення до лiкувально-профiлактичного закладу, а у випадку, коли працiвник звертався в здоровпункт в нiчну змiну, видається листок непрацездатностi з часу звернення у здоровпункт до закiнчення робочої змiни.
2.8. Тимчасово непрацездатним особам, направленим на консультацiю, обстеження, лiкування в лiкувально-профiлактичнi заклади за межi адмiнiстративного району, листок непрацездатностi видається за рiшенням ЛКК на необхiдну кiлькiсть днiв з урахуванням проїзду.
2.9. У разi лiкування в стацiонарi листок непрацездатностi видається лiкуючим лiкарем спiльно з завiдувачем вiддiлення за весь перiод стацiонарного лiкування. У разi потреби продовження лiкування в амбулаторних умовах листок непрацездатностi може бути продовжено на термiн до 3 календарних днiв з обов’язковим обгрунтуванням у медичнiй картi стацiонарного хворого та витягу з неї.
2.10. У разi тимчасової непрацездатностi, зумовленої захворюванням або травмою, внаслiдок алкогольного, токсичного сп’янiння чи дiї наркотикiв, що визначається ЛКК у порядку, встановленому спiльним наказом МВС України, МОЗ України та Мiнiстерства юстицiї України вiд 24.02.95 №114/38/15-36-18 “Про затвердження Інструкцiї про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’янiння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технiчних засобiв” зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 07.03.95 за №55/591, видається листок непрацездатностi з обов’язковою позначкою про це в ньому та в медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого.
2.11. На перiод проведення iнвазивних методiв обстеження та лiкування (ендоскопiя з бiопсiєю, хiмiотерапiя за iнтермiтуючим методом, гемодiалiз тощо) в амбулаторних умовах листок непрацездатностi видається лiкуючим лiкарем - згiдно з рiшенням ЛКК.
2.12. У разi протезування у стацiонарах протезно-ортопедичних пiдприємств системи Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України листок непрацездатностi видається на час протезування i проїзду до стацiонару i назад.
2.13. ЛКК, а в разi її вiдсутностi - лiкуючий лiкар з дозволу головного лiкаря, може призначити непрацездатному внаслiдок професiйного захворювання згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.11.2000 №1662 “Про затвердження перелiку професiйних захворювань” або захворювання на туберкульоз тимчасове переведення на iншу роботу з видачею листка непрацездатностi термiном до 2 мiсяцiв, з дотриманням термiнiв продовження вiдповiдно до п.2.2 цiєї Інструкцiї.
Переведення рекомендується, якщо хворий непрацездатний за своїм основним мiсцем роботи може повноцiнно виконувати iншу роботу без порушення процесу лiкування. У разi потреби переведення на легшу роботу у зв’язку з iншими захворюваннями видається висновок ЛКК. Листок непрацездатностi в цьому разi не видається.
2.14. При направленнi хворих на долiковування в реабiлiтацiйнi вiддiлення санаторно-курортних закладiв безпосередньо iз стацiонарiв, згiдно з висновком ЛКК, листок непрацездатностi продовжується лiкуючим лiкарем санаторно-курортного закладу на весь термiн, потрiбний для закiнчення призначеного лiкування та реабiлiтацiї з урахуванням проїзду, але не бiльше термiну, передбаченого п.4.1 цiєї Інструкцiї.
2.15. Хворим на туберкульоз, психiчнi i венеричнi захворювання листок непрацездатностi видається лiкарем вiдповiдної спецiальностi. Хворим на туберкульоз, направленим на лiкування до туберкульозного санаторно-курортного закладу, листок непрацездатностi видається лiкуючим лiкарем спецiалiзованого лiкувально-профiлактичного закладу на кiлькiсть днiв, потрiбних для проїзду в санаторно-курортний заклад, i продовжується лiкуючим лiкарем санаторно-курортного закладу.
2.16. Захворювання студентiв вищих навчальних закладiв І-ІV рiвнiв акредитацiї та учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв засвiдчується довiдкою форми №095/о “Довiдка про тимчасову непрацездатнiсть студента, учня технiкуму, професiйно-технiчного училища, про хворобу, карантин i iншi причини вiдсутностi дитини, яка вiдвiдує школу, дитячий дошкiльний заклад”, затвердженою наказом МОЗ України вiд 29.12.2000 №369 .
2.17. Довiдка довiльної форми, засвiдчена пiдписом головного лiкаря i печаткою лiкувально-профiлактичного закладу, видається особам, якi проходять обстеження:
- з приводу встановлення причинного зв’язку захворювання з умовами працi, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;
- за направленням слiдчих органiв, прокуратури i суду.
2.18. Довiдка довiльної форми, засвiдчена пiдписом завiдувача вiддiлення та печаткою лiкувально-профiлактичного закладу, видається:
- у разi тимчасової непрацездатностi громадян, якi шукають роботу, i безробiтних, враховуючи перiод їх професiйної пiдготовки та перепiдготовки;
- особам, якi проходять обстеження в лiкувально-профiлактичних закладах за направленням вiйськових комiсарiатiв;
- особам, якi проходять додаткове наркологiчне обстеження в умовах стацiонару вiдповiдно до пункту 11 Інструкцiї про профiлактичний наркологiчний огляд та його обов’язковi обсяги, затвердженої наказом МОЗ України вiд 28.11.97 №339, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 11.12.97 за №586/2390;
- особам, якi проходять дiагностичне обстеження в закладах охорони здоров’я незалежно вiд форми власностi, за вiдсутностi ознак тимчасової непрацездатностi.
2.19. Особам, якi самостiйно звернулись по консультативну допомогу, видається довiдка довiльної форми за пiдписом лiкуючого лiкаря, засвiдченим печаткою лiкувально-профiлактичного закладу, з обов’язковим зазначенням часу проведеної консультацiї.
2.20. Особам, якi перебувають пiд арештом та проходять судово-медичну експертизу, листок непрацездатностi не видається.
2.21. Працюючим особам, якi вiднесенi до І категорiї осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатностi видається на весь перiод лiкування в санаторно-курортних закладах та спецiалiзованих лiкувально-профiлактичних закладах з урахуванням часу проїзду в обох напрямках, але не бiльше строку, передбаченого пунктом 4.1 роздiлу 4 цiєї Інструкцiї.
2.22. Тимчасова непрацездатнiсть осiб рядового i начальницького складу засвiдчується довiдкою органу, у сферi управлiння якого перебувають заклади охорони здоров’я.
У разi вибору особою рядового i начальницького складу лiкуючого лiкаря i лiкувально-профiлактичного закладу не за мiсцем проживання чи роботи довiдка видається вiдповiдно до пункту 1.9 роздiлу 1 цiєї Інструкцiї.
Порядок видачi довiдки у разi захворювання та травми; у зв’язку з доглядом за хворим членом сiм’ї, хворою дитиною, дитиною вiком до трьох рокiв та дитиною-iнвалiдом до 18 рокiв у разi хвороби матерi або iншої особи, яка доглядає за дитиною; при карантинi; у зв’язку з вагiтнiстю i пологами; на перiод санаторно-курортного лiкування має вiдповiдати вимогам цiєї Інструкцiї.
Особам рядового i начальницького складу, якi перебувають на лiкуваннi у зв’язку iз захворюванням, пораненням, контузiєю чи калiцтвом, отриманими пiд час виконання службових обов’язкiв, довiдка видається до дня закiнчення лiкування (при сприятливому закiнченнi лiкування) або до дня звiльнення з органу управлiння (пiдроздiлу) за станом здоров’я (при несприятливому перебiгу лiкування) за висновками вiйськово-лiкарської експертизи.

3. Порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть у зв’язку з доглядом за хворим членом сiм’ї, хворою дитиною, дитиною вiком до трьох рокiв та дитиною-iнвалiдом до 18 рокiв у разi хвороби матерi або iншої особи, яка доглядає за дитиною
3.1. Для догляду за хворим членом сiм’ї листок непрацездатностi видається лiкуючим лiкарем одному iз працюючих членiв сiм’ї або iншiй працюючiй особi, що фактично здiйснює догляд.
3.2. Для догляду за дорослим членом сiм’ї та хворою дитиною, старшою 14 рокiв, при лiкуваннi в амбулаторно-полiклiнiчних умовах листок непрацездатностi видається на термiн до 3 днiв. Як виняток, залежно вiд важкостi перебiгу захворювання та побутових умов, цей термiн може бути продовжений за рiшенням ЛКК, а в разi її вiдсутностi - головного лiкаря, але не бiльше 7 календарних днiв.
3.3. Для догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв листок непрацездатностi видається на перiод, протягом якого дитина потребує догляду, але не бiльше 14 календарних днiв, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслiдок аварiї на ЧАЕС, на весь перiод її хвороби, включаючи санаторно-курортне лiкування.
3.4. Якщо дитина продовжує хворiти, то особi, яка здiйснює догляд за хворою дитиною, пiсля закiнчення максимального термiну листка непрацездатностi, передбаченого законодавством України, видається довiдка за формою, встановленою МОЗ України (ф.№138/0).
Довiдка про догляд за хворою дитиною видається до одужання дитини вiд гострого захворювання або досягнення ремiсiї у разi загострення хронiчного захворювання, з продовженням у порядку, передбаченому п.2.2 цiєї Інструкцiї.
3.5. Якщо в сiм’ї хворiють двоє або бiльше дiтей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатностi. У разi виникнення захворювання у дiтей в рiзний час листок непрацездатностi та довiдка про догляд за хворою дитиною видається в кожному конкретному випадку окремо.
3.6. Якщо в перiод звiльнення вiд роботи згiдно з довiдкою про догляд за хворою дитиною захворiла друга дитина або виникло нове (не пов’язане з попереднiм) захворювання у першої дитини, то довiдка закривається i видається новий листок непрацездатностi.
3.7. Якщо пiсля виписки в дитячий дошкiльний заклад або школу в дитини виникає ускладнення захворювання, за яким видавався листок непрацездатностi та довiдка i ЛКК визначає його як продовження першого захворювання, то про догляд за дитиною видається довiдка.
3.8. Пiсля виписки дитини iз стацiонару в гострому перiодi захворювання листок непрацездатностi видається або продовжується до одужання дитини, але в межах установленого термiну з урахуванням днiв листка непрацездатностi, що був виданий для догляду за дитиною до стацiонарного лiкування.
3.9. У разi стацiонарного лiкування дiтей вiком до 6 рокiв одному iз працюючих членiв сiм’ї або iншiй працюючiй особi, яка здiйснює догляд за дитиною, видається листок непрацездатностi на весь перiод перебування в стацiонарi разом з дитиною.
У разi стацiонарного лiкування важкохворих дiтей старшого вiку (6-14 рокiв) листок непрацездатностi видається одному iз працюючих членiв сiм’ї або iншiй працюючiй особi, яка здiйснює догляд за дитиною, на перiод, коли, за висновком ЛКК, дитина потребує iндивiдуального догляду.
3.10. У разi стацiонарного лiкування дiтей вiком до 14 рокiв, iнфiкованих вiрусом iмунодефiциту людини (СНІД) або хворих на онкологiчнi та онкогематологiчнi захворювання та постраждалих вiд наслiдкiв аварiї на ЧАЕС, листок непрацездатностi видається на весь перiод перебування дитини в стацiонарi одному з працюючих батькiв або особi, що його замiняє i здiйснює догляд за дитиною.
3.11. Якщо мати або iнша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорiчнiй (основнiй чи додатковiй) вiдпустцi у зв’язку з навчанням або творчiй вiдпустцi, у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, вiдпустцi без збереження заробiтної плати, то листок непрацездатностi видається з дня, коли мати або iнша працююча особа, яка здiйснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи.
3.12. Листок непрацездатностi видається одному iз працюючих батькiв (опiкуну або пiклувальнику), який виховує дитину-iнвалiда до 18 рокiв, лiкуючим лiкарем до вiд’їзду в санаторно-курортний заклад на весь термiн лiкування дитини в санаторно-курортному закладi з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках за наявностi висновку ЛКК про необхiднiсть стороннього догляду пiд час лiкування у санаторно-курортному закладi.
Листок непрацездатностi видається одному iз працюючих батькiв (опiкуну або пiклувальнику), який виховує дитину-iнвалiда до 18 рокiв, лiкуючим лiкарем до початку лiкування у медичних центрах реабiлiтацiї дiтей з органiчним ураженням нервової системи (далi - Центр) на весь термiн лiкування дитини в Центрi з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках на пiдставi довiдки-виклику з Центру та за наявностi висновку ЛКК про необхiднiсть стороннього догляду пiд час лiкування у Центрi.
Закриття листка непрацездатностi проводиться лiкуючим лiкарем на пiдставi медичного висновку Центру або санаторно-курортного закладу про проведений курс лiкування дитини-iнвалiда з урахуванням термiну фактичного перебування в Центрi.
У разi порушення режиму особою, що здiйснює догляд за дитиною-iнвалiдом до 18 рокiв, лiкуючий лiкар Центру або санаторно-курортного закладу робить вiдповiдний запис у листку непрацездатностi, який засвiдчується пiдписом головного лiкаря та круглою печаткою Центру або санаторно-курортного закладу.
3.13. Листок непрацездатностi видається працюючiй особi, яка здiйснює догляд за дитиною вiком до 3 рокiв, дитиною-iнвалiдом вiком до 18 рокiв, у випадку пологiв або хвороби матерi (опiкуна, iншого члена сiм’ї, який перебуває у вiдпустцi для догляду за дитиною вiком до 3 рокiв, виховує дитину-iнвалiда вiком до 18 рокiв) на перiод, коли вона за медичними висновками лiкаря не може здiйснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхiдностi догляду за другою хворою дитиною.
У цьому випадку листок непрацездатностi видається на пiдставi довiдки з полiклiнiки чи стацiонару, що засвiдчує пологи або захворювання матерi (опiкуна, iншого члена сiм’ї, який перебуває у вiдпустцi по догляду за дитиною вiком до 3 рокiв, виховує дитину-iнвалiда вiком до 18 рокiв).
3.14. У разi захворювання дитини поза постiйним мiсцем проживання листок непрацездатностi та довiдка для догляду за нею видаються за мiсцем тимчасового перебування дитини територiальним лiкувально-профiлактичним закладом з дозволу головного лiкаря, i мають бути засвiдченi його пiдписом та печаткою цього лiкувально-профiлактичного закладу.
3.15. Листок непрацездатностi не видається для догляду:
а) за хронiчним хворим у перiод ремiсiї;
б) хворою дитиною в перiод щорiчної (основної та додаткової) вiдпусток, вiдпустки без збереження заробiтної плати, частково оплачуваної вiдпустки для догляду за дитиною до 3 рокiв;
в) за здоровою дитиною на перiод карантину;
г) за хворим старшим 14 рокiв при стацiонарному лiкуваннi.
3.16 Для догляду за хворим старше 14 рокiв, який знаходиться на стацiонарному лiкуваннi, згiдно з висновком ЛКК про необхiднiсть iндивiдуального догляду, видається довiдка довiльної форми, засвiдчена пiдписом головного лiкаря та печаткою лiкувально-профiлактичного закладу.

4. Порядок направлення на медико-соцiальну експертну комiсiю
4.1. Направлення хворого для огляду до МСЕК здiйснюють ЛКК лiкувально-профiлактичних закладiв за мiсцем проживання або лiкування при наявностi стiйкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разi, коли хворий був звiльнений вiд роботи протягом чотирьох мiсяцiв безперервно з дня настання тимчасової непрацездатностi чи протягом п’яти мiсяцiв у зв’язку з одним i тим самим захворюванням або його ускладненнями за останнi дванадцять мiсяцiв, а при захворюваннi на туберкульоз - протягом десяти мiсяцiв з дня настання непрацездатностi.
4.2. На МСЕК направляються iнвалiди для переогляду в зв’язку iз змiнами в станi здоров’я, працюючi iнвалiди - для змiни трудової рекомендацiї чи внесення доповнень до iндивiдуальної програми реабiлiтацiї iнвалiда тощо.
4.3. У разi визнання хворого iнвалiдом листок непрацездатностi закривається днем надходження документiв хворого на МСЕК, дата встановлення iнвалiдностi обов’язково вказується у листку непрацездатностi.
4.4. Особам, не визнаним iнвалiдами:
- у разi визнання їх працездатними термiн тимчасової непрацездатностi закiнчується датою огляду в МСЕК;
- у разi визнання їх непрацездатними листок непрацездатностi продовжується ЛКК лiкувально-профiлактичного закладу до вiдновлення працездатностi або повторного направлення до МСЕК.
4.5. При вiдмовi хворого вiд направлення до МСЕК або несвоєчасному прибуттi його на експертизу без поважної причини, факт вiдмови або нез’явлення засвiдчується вiдповiдною позначкою про це в листку непрацездатностi та в медичнiй картi амбулаторного чи стацiонарного хворого. Вiдмова вiд направлення до МСЕК i нез’явлення без поважної причини на огляд МСЕК не є пiдставою для виписки хворого на роботу.

5. Порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть при карантинi
На перiод тимчасового вiдсторонення вiд роботи осiб, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення, якi були в контактi з iнфекцiйними хворими або є бактерiоносiями, у разi неможливостi здiйснення тимчасового переведення за їх згодою на iншу роботу, не пов’язану з ризиком поширення iнфекцiйних хвороб, листок непрацездатностi видається iнфекцiонiстом або лiкуючим лiкарем згiдно з висновком лiкаря-епiдемiолога територiальної СЕС.

6. Порядок видачi листка непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю i пологами
6.1. Листок непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю i пологами видається за мiсцем спостереження за вагiтною з 30 тижнiв вагiтностi воднораз на 126 календарних днiв (70 календарних днiв до передбачуваного дня пологiв i 56 - пiсля).
6.2. У разi передчасних або багатоплiдних пологiв, виникнення ускладнень пiд час пологiв або в пiсляпологовому перiодi, на пiдставi запису в iсторiї пологiв та обмiннiй картi вагiтної, засвiдченого пiдписом головного лiкаря та печаткою лiкувально-профiлактичного закладу, де вiдбувались пологи, за мiсцем спостереження за вагiтною додатково видається листок непрацездатностi на 14 календарних днiв, крiм жiнок, яких вiднесено до I-IV категорiй постраждалих у наслiдок аварiї на ЧАЕС.
6.3. Жiнкам, якi належать до I-IV категорiй постраждалих внаслiдок аварiї на ЧАЕС, видається листок непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю i пологами з 27 тижнiв вагiтностi тривалiстю 180 календарних днiв (90 днiв на перiод допологової вiдпустки i 90 - на перiод пiсляпологової вiдпустки).
6.4. Якщо вагiтна не спостерiгалась з приводу вагiтностi до дня пологiв, листок непрацездатностi видається з дня пологiв на перiод тривалостi пiсляпологової вiдпустки у порядку, передбаченому п.6.1, 6.2, 6.3 цiєї Інструкцiї, лiкувально-профiлактичним закладом, у якому вiдбулися пологи.
6.5. При передчасних пологах до 30 тижнiв вагiтностi листок непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю i пологами видається лiкувально-профiлактичним закладом, де вiдбулись пологи, на 140 календарних днiв у разi народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах - на 70 календарних днiв.
6.6. Жiнкам, якi не пiдлягають загальнообов’язковому державному соцiальному страхуванню, видається довiдка форми №147/о “Довiдка для призначення i виплати державної допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами жiнкам, якi не застрахованi в системi загальнообов’язкового державного соцiального страхування”, затвердженої наказом МОЗ України вiд 18.03.2002 №93 , зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 09.04.2002 за №346/6634.
6.7. У зв’язку з операцiєю штучного переривання вагiтностi на бажання жiнки (в тому числi мiнi-аборти) листок непрацездатностi видається на 3 днi з урахуванням дня операцiї. У разi виникнення ускладнень пiд час операцiї чи в пiсляабортному перiодi листок непрацездатностi видається на весь перiод тимчасової непрацездатностi.
6.8. У випадках переривання вагiтностi з iнших причин, у тому числi за медичними або соцiальними показаннями, листок непрацездатностi видається з дня госпiталiзацiї жiнки на весь перiод непрацездатностi.
6.9. Жiнкам, яким проводиться терапiя безплiддя за допомогою допомiжних репродуктивних технологiй, листок непрацездатностi видається лiкувально-профiлактичним закладом, в якому проводилась така терапiя, вiд дня початку ультразвукового та гормонального контролю медикаментозної стимуляцiї овуляцiї до моменту пiдтвердження наявностi вагiтностi ультразвуковим методом.
Питання про подальшу непрацездатнiсть жiнки вирiшується за мiсцем спостереження за вагiтною iндивiдуально залежно вiд перебiгу вагiтностi.
6.10. У разi тривалого лiкування з приводу патологiчного перебiгу вагiтностi продовження листка непрацездатностi здiйснюється у порядку, передбаченому п.4.1 цiєї Інструкцiї.
6.11. Особам, якi усиновили дитину або взяли дитину пiд опiку, лiкарем жiночої консультацiї на пiдставi свiдоцтва про народження дитини та рiшення суду про її усиновлення або встановлення опiки видається листок непрацездатностi на перiод з дня усиновлення або встановлення опiки до дня закiнчення пiсляпологової вiдпустки тривалiстю 56 календарних днiв (70 календарних днiв у разi одночасного усиновлення двох i бiльше дiтей, 90 календарних днiв - для жiнок, вiднесених до І-ІV категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи), що вiдраховуються з дня народження дитини, зазначеного у свiдоцтвi про народження та рiшеннi суду про її усиновлення.
6.12. Пiд час перебування жiнки у вiдпустцi для догляду за дитиною листок непрацездатностi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами видається на загальних пiдставах.

7. Порядок видачi листка непрацездатностi на перiод санаторно-курортного лiкування
7.1. Листок непрацездатностi на перiод санаторно-курортного лiкування, необхiднiсть якого встановлена ЛКК лiкувально-профiлактичного закладу за мiсцем спостереження, видається на термiн лiкування та проїзду до санаторно-курортного закладу i назад, але з урахуванням тривалостi щорiчної (основної та додаткової) вiдпустки.
7.2. Листок непрацездатностi видається до вiд’їзду в санаторно-курортний заклад при наявностi:
а) путiвки;
б) довiдки з мiсця роботи про тривалiсть щорiчної (основної та додаткової) вiдпустки;
в) картки санаторно-курортного вiдбору.

8. Контроль та вiдповiдальнiсть за порушення Інструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян
8.1. Контроль за виконанням цiєї Інструкцiї закладами охорони здоров’я усiх вiдомств здiйснюють у межах своєї компетенцiї Мiнiстерство охорони здоров’я України, Фонд соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, профспiлки та їх об’єднання.
8.2. Вiдповiдальнiсть за стан органiзацiї та якостi експертизи тимчасової непрацездатностi, зберiгання та облiк документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, несе керiвник закладу охорони здоров’я.
8.3. За порушення порядку видачi та заповнення документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, лiкарi несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
8.4. Облiк бланкiв листкiв непрацездатностi ведеться за формою, встановленою МОЗ України (ф.№036/о).
8.5. У разi виявлення порушень правил видачi, зберiгання, облiку документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, незадовiльного стану експертизи тимчасової непрацездатностi лiкувально-профiлактичний заклад може бути позбавлений права видавати документи, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть, у встановленому порядку.

Категорія: Правові новини | Переглядів: 526 | Додав: Admin | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Посилання
Довідник
Кіно з субтитрами
Архів записів
АФОРИЗМИ: **Судиться - не богу молиться: поклоном не відбудеш. **На суд витрачають багато коштів. **Суди, суди, та поглядай сюди. **З багатим не судись, а з сильним не борись. **Суд і прямий, та суддя кривий. **Відсутній - завжди винен. **З суддею не спор, а з тюрмою не лайся. **Суддя в суді, що риба в воді. **Суддя - що кравець: як захоче, так і покрає. **У судді і брат в неправді буде винуватим. **Правдивий суддя, що цегляна стіна. **Коли карман сухий, то і суддя глухий. **Суддя, що подарунки бере, перед суддею (на лаві підсудних) буде. **Архирей не бог, а прокурор не правда. **Секретар суда з ділом, як душа з тілом. **В суді правди не шукають. **Перо в суді, що сокира в лісі. **Як в кишені сухо, то і в суді глухо. **Правда твоя, мужичок, але полізай у мішок. **У суд ногою, а в гаманець рукою. **У кого карман повніший, у того й суд правіший. **Набий віз людей, та повези у суд віз грошей, то й прав будеш. **Не йди в суд з одним носом а йди з приносом. З грішми. **Тому довго суд тягнеться, що винуватий нравиться. **Тоді виграю справу, як ляжу на лаву. **Тяганина в судах. **В своїй справі сам не суддя. **Сам собі ніхто не суддя. **Самому судить - не розсудить. **Самосуд - не суд. **Самосуд - сліпий суд. **Як судять громадою, то й невинному дістається. **Хто судиться, той нудиться. **Найгірше в світі, це судиться та лічиться. **Справу вести,- не постіл плести. **Як почнеться тяганина, то не раз упріє Україна. **Суд не яма - стій прямо. **Із суда, що з ставка, сухий не вийдеш. **Хто ходить по судах, то про того йде негарна слава. **На суді, що на воді, не втонеш, то замочишся. **Краще втопиться, чим судиться. **Тяжба - петля, а суд - шибениця. **Хоч і праве діло, а в кишені засвербіло. **Витрати грошей на судові справи. **З суда грошей не носять. **Тяжба - не гроші, а потрава - не хліб. **В копицях -не сіно, а в суді - не гроші. **В лісі -не дуги, а в суді - не гроші. **Суд та діло собака з’їла. **Судді - рибка, а прохачеві - луска. **Поли вріж (поступись своїм) та тікай, а суда не затівай. **Суд завів, став гол, як сокіл. **Не ходи до суду, бо хліба не буде. **Від злодія біда, від суда - нужда. **Дере коза лозу, а вовк козу, а вовка мужик, а мужика пан, а пана юриста, а юристу чортів триста. **Поганий мир, краще всякого суда. **Краще матер'яний мир, чим ремінний суд. **З казною судиться, то краще втопиться. **З казною не судись - своїм поступись. **Хто бореться з морозом, у того завжди вуха померзлі. **Коза з вовком тягалась, та тільки шкура зосталась. **Великий та багатий - рідко винуватий. **Захищається рак клешнею, а багач мошною. **У скотинки - рожки, а у багатого грошики. **У святих отців не знайдеш кінців. **Уміння приховувати свої вчинки. **На старців суда нема. **Голий голого не позива. **З голого, що з мертвого. **На нема і суда нема. **Не треба з тим дружиться, хто любить судиться. **Правди не судять. **Ідучи в суд хваляться обидва, а з суда - один. **До справи два, а по справі - один. **До суда два скачуть, а після суда один скаче, а другий плаче. **Справа - справою, а суд по формі. **Діло - ділом, пиво - пивом, а суд по формі. **Не спіши карати, спіши вислухати. **Суд скорий рідко бува справедливий. **Без розсуду не твори суду. **Краще десять винуватців простить, чим одного невинного наказати. **Винуватого кров - вода, а невинного - біда. **Неправий суд - гірше розбою.**